Willy Smith © 2011


ARGENTINE  CACTI

Cactus de Argentina

Pereskia aculeata Mill.

Pereskia nemorosa Rojas Acosta

Pereskia sacharosa Griseb.

Pereskia Mill.

Pereskia sacharosa